Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                                                                                ความเป็นมาของแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก


            ประวัติ

                        จากการที่กรมอาชีวศึกษาหรือในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบนโยบายในการ

            จัดการศึกษาอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนวิชาชีพได้มีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการจริง

            และให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาระบบทวิภ าคี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิต

            นักศึกษาให้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมจึงได้เปิดหลักสูตรทวิภ าคี ตั้งแต่ปี 2548 มีจำนวน

            นักศึกษาและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการดังนี้

                         พ.ศ. 2538 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบทวิภ าคีสาขา ธุรกิจค้าปลีกเป็นปีแรก โดยได้รับ

             ความร่วมมือจากห้างเวลดีพาร์ทเม้นสโตร์ ห้างเซฟแม๊ก ซุปเปอร์สโตร์ และห้างคำมาพร รับนักศึกษาทวิภ าคีทั้งสิ้น 37 คน

                         พ.ศ. 2539 สถานประกอบการ 2 แห่ง เลิกกิจการ เหลือห้างคำมาพรซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

             ตามโครงการได้ วิทยาลัยฯ จึงได้ประสานงานกับบริษัท บิ๊กซีนครปฐม เพื่อขอส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท บิ๊กซี ยินดีให้การสนับสนุน

             ด้านการศึกษา และรับนักศึกษาทั้งหมดเข้าฝึกงานในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

                         พ.ศ. 2543 กรมอาชีวศึกษาได้ทำสัญญาลงนามความร่วมมือกับบริษัท บิ๊กซี สำนักงานใหญ่ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตาม

             โครงการทวิภ าคี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543 ซึ่งเป็นก้าวแรกของการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ

                         พ.ศ. 2545 วิทยาลัยฯ ได้เพิ่มการรับนักศึกษาทวิภ าคี ทั้งในระดับ ปวช. และปวส. พร้อมทั้งเพิ่มสาขาวิชา เพิ่มสถานประกอบการ

             มีสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาคือ

                         บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาระดับ ปวส.

                         บริษัท ซี. พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาระดับ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก

                         บริษัท โรงแรมเวล นครปฐม จำกัด รับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาการโรงแรม

                         พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด จัดทำโครงการความร่วมมือ

              การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภ าคี โดยทำพิธีลงนามความร่วมมือในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2547 ซึ่งบริษัทในกลุ่มประกอบด้วย

              Mister Donut K.F.C PIZZA HUT ดังนั้นในปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยฯ จึงได้รับนักศึกษาทวิภ าคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวช.

              เข้าฝึกงานในร้านดังกล่าว

 

 

กลับสู่ด้านบน

 

กระทรวงศึกษาธิการ      สภาการศึกษาแห่งชาติ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา