heading
menu
bn

โครงการการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล

           ในการจัดการเรียน การสอนนอกจากจะให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะแล้ว การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ก็เป็นสิ่งที่สถานประกอบการตลอดจน ชุมชน สังคม ต้องการ การจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างครูและผู้เรียนในการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน สังคมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักการให้และการมีจิตอาสาที่ดี แก่ชุมชนโดยกิจกรรมที่จัดนั้นจะยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 เงื่อนไข คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาที่ดีในการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน
           2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนในด้านการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
           3. เพื่อให้ชุมชนผู้รับการบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
สถานที่ดำเนินงาน
           ชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           นักเรียน แผนกเลขานุการ และ นักศึกษา แผนกการจัดการสำนักงานมีจิตอาสาที่ดีให้แก่ชุมชน

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY