heading
menu
bn

โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพในทุกด้านนั้น จำเป็นต้องอาศัยการสร้างเสริมและสนับสนุน ผู้เรียนให้เกิด การเรียนรู้ และการแสดงออกทางวิชาชีพที่หลากหลาย ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ดังนั้น การแข่งขันทักษะ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา จึงถือได้ว่าเป็น กิจกรรมที่สร้างเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
          2. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อทักษะวิชาชีพ
สถานที่ดำเนินงาน
           แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. สามารถสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้ตามเป้าหมาย
          2. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อทักษะวิชาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY