heading
menu
bn

โครงการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
หลักการและเหตุผล

           จากการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ปีการศึกษา 2556 พบว่านักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ลาออกกลางคันระหว่างเรียน อันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัวปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านครูผู้สอน ปัญหาด้านการแต่งกาย ฯลฯ รวมถึงการพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่ง
ดังนั้นแผนกวิชาการเลขานุการ ได้มองเห็นความสำคัญในสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ดังกล่าว จึงควรมีการแสวงหาแนวทางเพื่อช่วยนักเรียน นักศึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการแบ่งเบาให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสดำรงสถานะ การเป็นนักเรียน นักศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตร และสามารถออกไปประกอบวิชาชีพเป็นการพัฒนาชีวิตตนเอง และประโยชน์ต่อชาติต่อไป แผนกวิชาการเลขานุการจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาขึ้น
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการศึกษา
           2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความคุ้นเคย มีความรัก ความสามัคคีกัน เอื้ออารีต่อกัน
สถานที่ดำเนินงาน
           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           1. นักเรียน นักศึกษา มีภูมิปัญญาทางความคิดที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้สำเร็จการศึกษาลุล่วงไปด้วยดี
           2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความสุขกับการเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY