heading
menu
bn

โครงการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการออกกลางคัน
หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยสภาพการณ์ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยสู่โลกอาชีพได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีเด็กไทยจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสายวิชาชีพ ส่งผลให้ต้องออกกลางคันเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละสาขางาน และทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณทางการศึกษา สูญเสียทรัพยากรบุคคลในการสร้างอาชีพ ตลอดจนสูญเสียการสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างน่าวิตก
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการปีการศึกษา 2557 ขึ้นเพื่อหาทางป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชาการเลขานุการให้ลดจำนวนลงในแต่ละปี
โครงการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการออกกลางคัน
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อวางมาตรการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ
          2. เพื่อลดจำนวนการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ
          3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีทางด้านการเรียนหลักสูตรแผนกวิชาการเลขานุการ
สถานที่ดำเนินงาน
           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ ได้ร้อยละ 20 ใน ปีการศึกษา 2557

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY