heading
menu
bn

โครงการบริการระบบสารสนเทศและการแนะแนว
หลักการและเหตุผล

          เนื่องจาก แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขา
การเลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาการจัดการสำนักงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ดังนั้น แผนกฯ จึงได้จัดทำโครงการบริการระบบสารสนเทศและการแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนของแผนกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่
ถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน เผยแพร่ความรู้วิชาชีพด้านเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
สู่สังคมและชุมชนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อการจัดระบบสารสนเทศของแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
           2. เพื่อประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงานและให้บริการแนะแนวความรู้เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของแผนกวิชาการเลขานุการและ
การจัดการสำนักงานสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง
           3. เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพทางแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงานที่ถูกต้อง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
สถานที่ดำเนินงาน
           แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงานวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงานสามารถจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลต่างๆ
          2. แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศสู่สังคมและชุมชนรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
          3. นักเรียนระดับม.3 และม.6 ในจังหวัดนครปฐม สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาชีพแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
          4. นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน มากขึ้น

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY