heading
menu
bn

โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพของครูแผนกวิชาการเลขานุการ
หลักการและเหตุผล

          มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดทำโครงการอบรม ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพของครูแผนกวิชาการเลขานุการ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุ เป้าหมาย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กำหนด
วัตถุประสงค์
          ครูแผนกวิชาการเลขานุการ ได้เข้าร่วมการอบรมศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
สถานที่ดำเนินงาน
           หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่จัดอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ หรือเป็นแหล่งให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิชาการเลขานุการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ครูแผนกวิชาการเลขานุการ จำนวน 8 คน ได้เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ เพิ่มขึ้น

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY