heading
menu
bn

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพอาชีวศึกษาที่มุ่งหวัง
หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาการเรียนการสอนการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายตามหลักสูรทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และจัดการกับการเรียนการทำงานอย่างมีระบบ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต ผู้เรียนต้องมีแนวทางหรือตัวอย่างที่ดีและถูกต้องจึงเกิดแนวพัฒนาสร้างสรรค์งานต่อไปได้ เช่น องค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้เรื่องอื่น ๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงานของผู้เรียน โดยการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพที่มุ่งหวังมีคุณธรรมนำวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
           1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย
สถานที่ดำเนินงาน
           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. มีผู้เรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90
          2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่กำหนดร้อยละ 90

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY