heading
menu
bn

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
หลักการและเหตุผล

           ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและมุ่งเน้นคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายแผนกวิชา การเลขานุการตระหนักในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน - นักศึกษา เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติจริงให้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เกิดความชำนาญสร้างเสริมประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างงาน สร้างอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ด้านงานเอกสารของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
           2.สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
สถานที่ดำเนินงาน
           ห้องโครงการ R–Secretary วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ มีทักษะวิชาชีพและรายได้ระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
          2. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการด้านการถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY