heading
menu
bn

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม
หลักการและเหตุผล
         วิชาชีพการเลขานุการและการจัดการสำนักงานเป็นอาชีพที่สามารถทำงานในสำนักงานได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการใช้ความรู้ ไหวพริบ บุคลิกภาพที่ดี เป็นส่วนช่วยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นต้องมีแบบอย่างงานที่เหมาะสมเพื่อเป็นสิ่งสร้างเสริมประสบการณ์แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่จบ ปวส. การจัดการสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิเป็นวิชาชีพเฉพาะได้รับอัตราเงินเดือนสูง การพัฒนาการเรียนการสอนการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายตามหลักสูตร เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และจัดการกับการเรียนการทำงานอย่างมีระบบ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต ผู้เรียนต้องมีแนวทางหรือตัวอย่างที่ดีและถูกต้องจึงเกิดแนวพัฒนาสร้างสรรค์งานต่อไปได้
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดประสบการณ์ในวิชาชีพ
          2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ การจัดการสำนักงาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในงาน
สถานที่ดำเนินงาน 
          หน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการ ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. มีผู้เรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90
          2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่กำหนดร้อยละ 90

WEBSITE DEVELOPMENT DEPARTMENT SECRETARY