กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษ
สำนักงานการการอาชีวศึกษา