90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.go.th
ข้อมูลสถานศึกษา
 
1. ข้อมูลทั่วไป 1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลบุคลากร 2. ข้อมูลบุคลากร
3. ข้อมูลหลักสูตร 3. ข้อมูลหลักสูตร
4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา 4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
5. ข้อมูลงบประมาณ 5. ข้อมูลงบประมาณ
6. ข้อมูลอาคารและสถานที่ 6. ข้อมูลอาคารและสถานที่
7. ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 7. ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
8. ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม 8. ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
  9. ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี  
   
   
   
1. ข้อมูลทั่วไป 1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลบุคลากร 2. ข้อมูลบุคลากร
3. ข้อมูลหลักสูตร 3. ข้อมูลหลักสูตร
4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา 4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
5. ข้อมูลงบประมาณ 5. ข้อมูลงบประมาณ
6. ข้อมูลอาคารและสถานที่ 6. ข้อมูลอาคารและสถานที่
7. ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 7. ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
8. ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม 8. ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
   
   
   
1. ข้อมูลทั่วไป 1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลบุคลากร 2. ข้อมูลบุคลากร
3. ข้อมูลหลักสูตร 3. ข้อมูลหลักสูตร
4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา 4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
5. ข้อมูลงบประมาณ 5. ข้อมูลงบประมาณ
6. ข้อมูลอาคารและสถานที่ 6. ข้อมูลอาคารและสถานที่
7. ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 7. ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
  8. ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม 8. ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
   
   
   
   
   
   
 
 
   

ปรับปรุงและพัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

webmater : นายสมชาย  ตะโกพร kag_06@hotmail.co.th
mailวิทยาลัย : Nakhonpathom02@vec.go.th