90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
แผนที่/สถานที่ตั้ง
ข้อมูลสถานศึกษาประจำปีต่าง ๆ
 
 
 
 
 
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาการจัดโลจิสติกส์
 
 
 
     
     
     
     
   
ปรับปรุงและพัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
webmater : นายสมชาย  ตะโกพร kag_06@hotmail.co.th
E-mai : Nakhonpathom02@vec.go.th