90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
นายวุฒิชัย รักชาติ
แผนที่/สถานที่ตั้ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ข้อมูลสถานศึกษาประจำปีต่าง ๆ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ดร.อิสริยา น้อมนำทรัพย์
นางชาพิมญช์  ลำไธลง
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาคหกรรม    
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาการจัดโลจิสติกส์
 
 
 
 
นายจรูญ อินไข
นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
     
     
   
ปรับปรุงและพัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
webmater : นายสมชาย  ตะโกพร kag_06@hotmail.co.th
E-mai : Nakhonpathom02@vec.go.th