ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรแผนกต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
แผนที่/สถานที่ตั้ง
แผนผังวิทยาลัยฯ
นายวุฒิชัย   รักชาติ
เบอร์ติดต่อภายใน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตราประจำวิทยาลัยฯ
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2554
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2555
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2556 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2557
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2558 สำนักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายงานผลข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
  Username
  Password
   
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีวบางแก้วฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่ 1
ระบบบริหารการจัดการ RMS2016 เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขตที่ 2
เผยแพร่ผลงานวิจัยครู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
การศึกษาระบบทวิภาคี ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
เผยแพร่โครงการวิชาชีพ  
ห้องสมุดวิทยาลัย  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ(ครูนัฐภิรินทร์)  
 
 
E-Learning
DLtv
แผนกวิชาสามัญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แผนกวิชาการบัญชี ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
แผนกวิชาการตลาด สื่อวิทยาศาสตร ์ 73 สิ่งประดิษฐ
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบทดสอบ v-net ปีการศึกษา2559
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก  
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาการจัดโลจิสติกส์

 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง ID Plan
 
ข้อมูลบุคลากร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ปวส
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่า  
   
     
 
   
 
 
 
 
6 ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม
 
 
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาค
 
     
 
งานสื่อการเรียนการสอน วศ.นครปฐม
 
   
 
งานประชาสัมพันธ์
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
(เว็บเก่า)
 
   
 
 
 
 
   
   
 
วิธีตั้งเวลาในจอคอมพิวเตอร์*
download คู่มือการใช้งาน RMS ได้ที่นี่  
 
ขั้นตอนการใช้ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
 
 
วิธีแก้เข้าเน็ตไม่ได้ wifi ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิจัยฯ
แนวทางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 
 
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานธุรการ  
 
คำแนะนำและแบบมาตรฐานพิมพ์หนังสือราชการไทย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง เจ้าหน้าที่งานวัดผล  
 
ลงทะเบียนใช้งานอินเตอร์วิทยาลัยฯ ติดต่อที่งานศูนย์ข้อมูล
สำหรับบุคลากรทั่วไป
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  
 
แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
VDOการจัดตารางสอน ลงคะแนนภาคเรียนปกติ  
 
 
 
  รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561    
 
โครงการทวิภาคี เพื่อมอบทุนการศึกษา และจัดศูนย์การเรียนรู้ MK ภายในสถานศึกษา    
  แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559    
       
   
   
  สถิติข้อมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม        
  จดหมายข่าวจากงานประชาสัมพันธ์        
 
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
   
 
ปีการศึกษา 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ระดับภาคกลาง ระดับชาติ    
ปีการศึกษา 2559
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ระดับภาคกลาง ระดับชาติ    
 
     
   
   
  วีดิทัศน์สาธิตมารยาทไทยรายละเอียด  
  การประกวดอ่านฟังเสียง รายละเอียด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม คลิกได้ที่นี่  
   
 
 
  วิธีการใช้งานระบบ RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
 
 
 
  จัดซื้อข้อมูลประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประเภทวิชาคหกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คลิกอ่าน NEW...
   
  ประกาศวิทยาลัยฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์  
คลิกอ่าน
   
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561  
คลิกอ่าน
   
  ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ครุภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์  
คลิกอ่าน
   
  ประกวดเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คลิกอ่าน
   
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
คลิกอ่าน
   
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
คลิกอ่าน
   
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ  
คลิกอ่าน
   
  ประกาศวิทยาลัยฯราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์  
คลิกอ่าน
   
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
คลิกอ่าน
   
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2561  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
คลิกอ่าน NEW
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนเมษายน 2561   คลิกอ่าน
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมีนาคม 2561  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมกราคม 2561  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนธันวาคม 2560  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนตุลาคม 2560  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกันยายน 2560  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนสิงหาคม 2560  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกรกฎาคม 2560  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมิถุนายน 2560  
คลิกอ่าน
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนพฤษภาคม 2560  
คลิกอ่าน
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนเมษายน 2560  
คลิกอ่าน
 
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมีนาคม 2560  
คลิกอ่าน
   
           
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกอ่าน
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจ download
  โหลดแบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ download  
  รายละเอียดเพิ่มเติมเขียนแผนธุรกิจ download  
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นนักเรียนักศึกษาสิทธิพิเศษ โควตา61 คลิกอ่าน      
สำนักมาตราฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
คลิกอ่าน
   
แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้          
ดาวน์โหลด    
สมุดบันทึกความดี 12 ประการ        ดาวน์โหลด    
         
           
           
           
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    รายละเอียด
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด