ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรแผนกต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
เบอร์ติดต่อภายใน
ตราประจำวิทยาลัยฯ
นายวุฒิชัย   รักชาติ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
แผนที่/สถานที่ตั้ง
คณะผู้บริหาร
   
 
 
 
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2554
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2555
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2556
สำนักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2557
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2558
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
รายงานผลข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
  Username
  Password
   
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานนายกรัฐมนตรี
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่ 1
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขตที่ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ระบบบริหารการจัดการ RMS2016
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เผยแพร่ผลงานวิจัยครู วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
การศึกษาระบบทวิภาคี  
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
เผยแพร่โครงการวิชาชีพ  
ห้องสมุดวิทยาลัย
งานพัสดุ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  E-Learning
  DLtv
  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
  แบบทดสอบ v-net ปีการศึกษา2559
สื่อวิทยาศาสตร ์ 73 สิ่งประดิษฐ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาการออกแบบ
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
 
 
 
 
download คู่มือการใช้งาน RMS ได้ที่นี่
ข้อมูลบุคลากร
6 ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560
ว22/2560 และ Logbook
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบฟอร์ม PLC
แบบฟอร์ม LogBook
  ตัวอย่าง ID Plan
แบบประเมินการใช้ระบบเครือข่าย
   
 
 
   
 
รับสมัครพนักงานราชการ(ครูสอน) 1 อัตรา
 
จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
 
แบบฟอร์มนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
 
 
คู่มือการใช้งานระบบ SMS
 
 
วิธีการใช้งานระบบ www.v-cop.go.th
 
ระบบฐานข้อมูลออนไลน ์( ID PLAN)
 
 
แบบฟอร์มรายงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
 
สถิติข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
ตัวอย่างรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานชมรมวิชาชีพและชมรมพิเศษ รายละเอียด
วิธีตั้งเวลาในจอคอมพิวเตอร์
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    รายละเอียด
แนวทางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560รายละเอียด
วิธีแก้เข้าเน็ตไม่ได้ wifi ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ครูที่ปรึกษาในกิจกรรมโฮมรูม สาขาวิชา ดาวน์โหลด
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง
บันทึกครูที่ปรึกษาพบเด็กในที่ปรึกษา กิจกรรมโฮมรูม ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการใช้ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
เอกสารคัดกรองงานครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
คำแนะนำการพิมพ์หนังสือราชการไทย
 
 
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
วิธีการใช้งานระบบ RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
ปีการศึกษา 2560
 
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน 1 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน 2 คลิกอ่าน
สรุปผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารเตาอบเบเกอรี่ คลิกอ่าน
ปีการศึกษา2561
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน 1 คลิกอ่าน
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน 2คลิกอ่าน
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารเตาอบเบเกอรี่ 1 คลิกอ่าน  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปี 2560-2561(งานการเงิน) คลิกอ่าน
           
ประกาศเชิญชวนบริษัทห้างร้าน เข้าร่วมส่งข้อมูลประกอบการทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2562 คลิกอ่าน            
             
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ปวส. เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกอ่าน  
แบบทดสอบเทคโนโลยีชีวภาพ    
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ01  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ สำนักมาตราฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ คลิกอ่าน  
แบบทดสอบวิชาพันธุกรรม เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน   คลิกอ่าน  
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้    ดาวน์โหลด  
พลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่ง แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้   ดาวน์โหลด  
พอลิเมอร์ สมุดบันทึกความดี 12 ประการ    ดาวน์โหลด  
เงินได้พึงประเมิน ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด  
บัญชีเบื้องต้น 2(2200 1003)รายการปรับปรุง    
รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา