ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรแผนกต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร  
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
แผนที่/สถานที่ตั้ง
แผนผังวิทยาลัยฯ
นายวุฒิชัย   รักชาติ
เบอร์ติดต่อภายใน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตราประจำวิทยาลัยฯ
คณะผู้บริหาร
 
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2554
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2555
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2556 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2558 สำนักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานนายกรัฐมนตรี
รายงานผลข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
  Username
  Password
   
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีวบางแก้วฟ้า
  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่ 1
  เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขตที่ 2
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
 
ระบบบริหารการจัดการ RMS  
เผยแพร่ผลงานวิจัยครู
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
การศึกษาระบบทวิภาคี
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เผยแพร่โครงการวิชาชีพ E-Learning
ห้องสมุดวิทยาลัย DLtv
เผยแพร่ผลงานวิชาการ(ครูนัฐภิรินทร์) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
  สื่อวิทยาศาสตร ์ 73 สิ่งประดิษฐ
  แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  แบบทดสอบ v-net ปีการศึกษา2559
   
 
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาการจัดโลจิสติกส์
 
 
 

อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ สามารถดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่นี่

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
   
 
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาค
 
 
งานสื่อการเรียนการสอน วศ.นครปฐม
 
งานประชาสัมพันธ์
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
(เว็บเก่า)
       
 
 
   
   
วิธีตั้งเวลาในจอคอมพิวเตอร์*
download คู่มือการใช้งาน RMS ได้ที่นี่  
ขั้นตอนการใช้ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
 
วิธีแก้เข้าเน็ตไม่ได้ wifi ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิจัยฯ
แนวทางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานธุรการ  
คำแนะนำและแบบมาตรฐานพิมพ์หนังสือราชการไทย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง เจ้าหน้าที่งานวัดผล  
ลงทะเบียนใช้งาน ติดต่อที่งานศูนย์ข้อมูล
สำหรับบุคลากรทั่วไป
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  
แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
วีดีโอสอนการจัดตารางสอน    
 
ข้อมูลบุคลากร
 
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ปวส เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 11 มีนาคม 2561    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลการเรียนรายวิชา ระดับปวช. ปวส. ภาคเรียนที่ 2-2560    
รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561    
โครงการทวิภาคี เพื่อมอบทุนการศึกษา และจัดศูนย์การเรียนรู้ MK ภายในสถานศึกษา    
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559    
 
 
จดหมายข่าวจากงานประชาสัมพันธ์        
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
   
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน
ปีการศึกษา
2560
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ระดับภาคกลาง
ระดับชาติ
   
ปีการศึกษา
2559
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ระดับภาคกลาง
ระดับชาติ
   
 
     
 
 
วีดิทัศน์สาธิตมารยาทไทยรายละเอียด  
การประกวดอ่านฟังเสียง รายละเอียด  
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม คลิกได้ที่นี่  
 
วิธีการใช้งานระบบ RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
ประกวดเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกอ่าน NEW...      
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกอ่าน      
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกอ่าน      
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ คลิกอ่าน      
  ประกาศวิทยาลัยฯราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์ คลิกอ่าน      
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกอ่าน      
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2561
คลิกอ่าน
     
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมีนาคม 2561 คลิกอ่าน NEW...      
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
คลิกอ่าน
     
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมกราคม 2561 คลิกอ่าน      
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนธันวาคม 2560 คลิกอ่าน      
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
คลิกอ่าน
     
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนตุลาคม 2560
คลิกอ่าน
     
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกันยายน 2560
คลิกอ่าน
     
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนสิงหาคม 2560
คลิกอ่าน
     
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกรกฎาคม 2560
คลิกอ่าน
     
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมิถุนายน 2560
คลิกอ่าน
     
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนพฤษภาคม 2560
คลิกอ่าน
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนเมษายน 2560
คลิกอ่าน
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมีนาคม 2560
คลิกอ่าน
   
 
   
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกอ่าน
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจ download
  โหลดแบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ download  
  รายละเอียดเพิ่มเติมเขียนแผนธุรกิจ download  
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นนักเรียนักศึกษาสิทธิพิเศษ โควตา61 คลิกอ่าน      
สำนักมาตราฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
คลิกอ่าน
   
เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน                    คลิกอ่าน    
แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้          
ดาวน์โหลด    
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้            ดาวน์โหลด    
สมุดบันทึกความดี 12 ประการ        ดาวน์โหลด    
  ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลด      
  กำหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลด      
           
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    รายละเอียด
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง 90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806
E-office:วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th