ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรแผนกต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
แผนที่/สถานที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
รายงานผลข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
Username
Password
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2554 สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2555 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2556 สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2557 ข่าวด่วนอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2558  
 
 
 
ระบบบริหารการจัดการRMS
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ห้องสมุดวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
การศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เผยแพร่โครงการวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวบางแก้วฟ้า
เผยแพร่ผลงานวิจัยครู วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่ 1
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขตที่ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
แผนกวิชาสามัญ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี  
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-Learning
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก   DLtv
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แผนกวิชาการโรงแรม   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ download
แผนกวิชาคหกรรม   โหลดแบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ download
แผนกวิชาการออกแบบ   รายละเอียดเพิ่มเติมเขียนแผนธุรกิจ download
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ    
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาการจัดโลจิสติกส์  
   
   
   
 
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560
 
 
 
 
งานสื่อการเรียนการสอน วอศ.นครปฐม
 
งานประชาสัมพันธ์ วอศ.นฐ
แนะนำภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
 
download คู่มือการใช้งาน RMS ได้ที่นี่
  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิจัยฯ
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เจ้าหน้าที่งานการเงิน
  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่งานธุรการ
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/ระบบรูดบัตร
สำหรับบุคลากรทั่วไป
  เจ้าหน้าที่งานวัดผล วิธีการการใช้งานสำหรับ
    ผู้ปกครองและนักเรียน
     
     
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (เว็บเก่า)    
     
     
ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
     
สื่อวิทยาศาสตร ์ 73 สิ่งประดิษฐ
     
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูวิชาการออกแบบ รายละเอียด  
เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 2560 รายละเอียด  
  รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด  
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด  
รายละเอียดและข้อกำหนดที่นักเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  โครงการทวิภาคี เพื่อมอบทุนการศึกษา และจัดศูนย์การเรียนรู้ MK ภายในสถานศึกษา รายละเอียด  
จดหมายข่าวจากงานประชาสัมพันธ์
 
สรุปผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
สรุปผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง
วีดิทัศน์สาธิตมารยาทไทยรายละเอียด วิธีตั้งเวลาในจอคอมพิวเตอร์*
การประกวดอ่านฟังเสียง รายละเอียด
ขั้นตอนการใช้ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม คลิกได้ที่นี่ วิธีแก้เข้าเน็ตไม่ได้ wifi ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนตุลาคม 2560 คลิกอ่าน New
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกันยายน 2560 คลิกอ่าน  
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนสิงหาคม 2560 คลิกอ่าน  
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนกรกฎาคม 2560 คลิกอ่าน  
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมิถุนายน 2560 คลิกอ่าน  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนพฤษภาคม 2560 คลิกอ่าน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนเมษายน 2560 คลิกอ่าน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำเดือนมีนาคม 2560 คลิกอ่าน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกอ่าน
ปกสรุปแผนปฎิบัติการ             รายละเอียด
ส่วนหน้าสรุปแผนปฎิบัติการ    รายละเอียด
ส่วนสรุปโครงการ                   รายละเอียด
ส่วนท้ายสรุปโครงการ              รายละเอียด
สำนักมาตราฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้  
 ดาวน์โหลด
   
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้                          ดาวน์โหลด    
สมุดบันทึกความดี 12 ประการ                           ดาวน์โหลด    
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลด    
กำหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลด    
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    รายละเอียด
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 
 
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
E-office:วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม E-mail : Nakhonpathom02@vec.go.th โทรศัพท์ 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 ที่ตั้ง 90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000