ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรแผนกต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
แผนที่/สถานที่ตั้ง
แผนผังวิทยาลัยฯ
นายวุฒิชัย   รักชาติ
เบอร์ติดต่อภายใน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตราประจำวิทยาลัยฯ
คณะผู้บริหาร
 
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2554 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2556 สำนักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2558 สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
รายงานผลข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
  Username
  Password
   
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานนายกรัฐมนตรี
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่ 1
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขตที่ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 
  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ระบบบริหารการจัดการ RMS2016 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
เผยแพร่ผลงานวิจัยครู  
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
การศึกษาระบบทวิภาคี
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ E-Learning
เผยแพร่โครงการวิชาชีพ DLtv
ห้องสมุดวิทยาลัย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
สื่อวิทยาศาสตร ์ 73 สิ่งประดิษฐ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
แผนกวิชาการบัญชี แบบทดสอบ v-net ปีการศึกษา2559
แผนกวิชาการตลาด  
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ปวส.
 
ตัวอย่าง ID Plan
ข้อมูลบุคลากร
6 ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560
ว22/2560 และ Logbook
แบบฟอร์ม PLC
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
แบบฟอร์ม LogBook
 
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่าย
download คู่มือการใช้งาน RMS ได้ที่นี่
 
วิธีตั้งเวลาในจอคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 
วิธีแก้เข้าเน็ตไม่ได้ wifi ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
 
แนวทางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
 
คำแนะนำการพิมพ์หนังสือราชการไทย
 
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
สำหรับบุคลากรทั่วไป
สำหรับผู้ปกครอง-นักเรียน   ขั้นตอนการใช้ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
 
สำหรับบุคลากรทั่วไป
VDOการจัดตารางสอน
ลงคะแนนเก็บ-ตัดเกรดภาคเรียนปกติ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง
แบบฟอร์มนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
 
 
 
 
ส.ส.     ส.ว.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ
 
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ01
 
  รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561    
  โครงการทวิภาคี เพื่อมอบทุนการศึกษา และจัดศูนย์การเรียนรู้ MK ภายในสถานศึกษา    
   
 
  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน    
  สถิติข้อมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ปีการศึกษา 2560
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับภาคกลาง
ระดับชาติ
   
   
ปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษ
ระดับภาคกลาง
ระดับชาติ
   
 
สรุปผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์      
   
ปีการศึกษา2561
อาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาคกลาง
ระดับชาติ
   
   
   
  วีดิทัศน์สาธิตมารยาทไทยรายละเอียด      
  การประกวดอ่านฟังเสียง รายละเอียด      
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม คลิกได้ที่นี่    
 
 
  วิธีการใช้งานระบบ RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
 
 
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปี 2560-2561 (งานการเงินและบัญชี)
คลิกอ่าน
     
  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 227 รายการ ประจำปี 2560
คลิกอ่าน
     
  ประกาศวิทยาลัยฯ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่าน
     
  จัดซื้อข้อมูลประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประเภทวิชาคหกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คลิกอ่าน
     
  ประกาศวิทยาลัยฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์
คลิกอ่าน
     
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561
คลิกอ่าน
     
  ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ครุภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
คลิกอ่าน
     
  ประกวดเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกอ่าน
     
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คลิกอ่าน
     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คลิกอ่าน
     
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
คลิกอ่าน
     
  ประกาศวิทยาลัยฯราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหารและบรรจุภัณฑ์
คลิกอ่าน
     
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คลิกอ่าน
     
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2561
คลิกอ่าน
     
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกอ่าน
สำนักมาตราฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
คลิกอ่าน
   
เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน                    คลิกอ่าน    
แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้          
ดาวน์โหลด    
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้            ดาวน์โหลด    
สมุดบันทึกความดี 12 ประการ        ดาวน์โหลด    
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    รายละเอียด
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด